HUURVOORWAARDEN ART-MOBILE

  1. Gedurende de huurtijd dient de huurder overeenkomstig de aard en bestemming het instrument goed te verzorgen, zelf te gebruiken en het noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of bewaring te geven.
  2. De huurder gaat het contract aan voor een huurperiode van minimaal 6 maanden. Er geldt geen maximum huurperiode.
  3. De huurder is verplicht gedurende de huurtijd de gehuurde goederen op zijn/haar kosten te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze blijven verkeren in goede staat waarbij de huurder verklaart dat het door hem/haar gehuurde zich zonder uitzondering in gebruikte doch goede staat van onderhoudt bevindt.
  4. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, uitsluitend nadat de verhuurder daarover geraadpleegd is. Voor een eventuele instrumentenverzekering dient de huurder zelf zorg te dragen.
  5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder, schuld van derden, of overmacht. Het gehuurde is niet verzekerd door de verhuurder.
  6. Bij verschil van mening over de grootte van de schade, zal deze worden bepaald door een in onderling overleg aan te wijzen deskundige.
  7. Wanneer één of meer bepalingen uit deze overeenkomst niet worden nagekomen, of in geval van overlijden van de huurder, bij verhuizen buiten Nederland, heeft de verhuurder het recht, zonder dat hiervoor gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst door de verhuurder ontbonden worden.
  8. De huurder is verplicht mee te werken aan een door hem/haar zelf aan te melden automatische incasso. Mocht aan het eind van de huurperiode teveel of te weinig zijn betaald, wordt het bedrag verrekend. De verhuurder behoudt zich het recht een incassobureau in te schakelen bij wanbetaling.
  9. De gevraagde waarborgsom (borg) zal na het beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder worden gerestitueerd, nadat de verhuurder al hetgeen de huurder in verband met deze overeenkomst nog verschuldigd is, daarvan afgetrokken heeft. Indien de huurder tot koop overgaat zal de waarborgsom ( borg) niet worden gerestitueerd en derhalve niet op de koopsom in mindering worden gebracht.
  10. Voor gevallen waar deze overeenkomst niet voorziet, zullen de wettelijke bepalingen betreffende huur en verhuur gelden.