VOORWAARDEN

Inschrijven
Inschrijven en starten met individuele en groepslessen kan gedurende het hele jaar. U kunt zich aanmelden via onze website www.art-mobile.nl of contact met ons opnemen, telefonisch of via de mail. Dan sturen wij u een aanmeldingsformulier toe.

Plaatsing
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan voorkomen dat een les of cursus vol is. Als dat het geval is dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. Art-Mobile behoudt zich het recht voor om een les of cursus om welke reden dan ook niet door te laten gaan.

Lesgeld
Betaling van de lesgelden kan slechts plaatsvinden via een automatische incasso.
Het bedrag wordt standaard maandelijks afgeschreven. Maar u kunt ook kiezen voor andere termijnen.
Elke maand (12 maanden per jaar) wordt een vast bedrag afgeschreven, afhankelijk van het lespakket of de cursus die u heeft gekozen.
U kunt niet deelnemen als er nog geen (deel-)betaling binnen is gekomen op de rekening van Art-Mobile.
Art-Mobile wordt gemachtigd, via het inschrijfformulier, de lesgelden automatisch te incasseren.
Betaling van korte cursussen kan uitsluitend vooraf, eveneens d.m.v. automatische incasso.

Betalingsverplichting
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Art-Mobile zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Als er, door welke reden dan ook, geen lesgeld afgeschreven kan worden van uw rekening, ontvangt u via email een factuur met het te betalen bedrag. Indien ook deze niet wordt betaald worden er na de eerste herinnering € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtigen.

Lesovereenkomst
Aanmeldingen/lesovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de hele cursus. Door de inschrijfkaart te ondertekenen, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. Hiermee is de lesovereenkomst afgesloten.

Lesvormen
Er worden verschillende lesvormen aangeboden. Twee types, individuele lessen en groepslessen. Ook kunt u er voor kiezen om wekelijks of twee wekelijks te komen. Afwijkende lesvormen zijn, in overleg, mogelijk.

Lesjaar
Het lesjaar begint in september en eindigt in juli.
Tussentijds inschrijven is mogelijk. De leskosten worden dan naar rato berekend.
Art-Mobile houdt zich aan de schoolvakanties, zoals vermeld op de website.

Afwezigheid
Alle individuele lessen, die zijn uitgevallen door verhindering of ziekte van docent of leerling worden ingehaald, mits 4 uur van te voren gemeld.
Groepslessen worden ingehaald als de docent ziek of afwezig is.

Opzegging
Art-Mobile behoudt zich het recht voor cursisten in geval van wangedrag, wanbetaling, niet-voldoen aan voor betreffende les geldende criteria op het gebied van leeftijd/niveau, toegang tot de les te weigeren.

Ooievaarspas
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting (tenzij anders vermeld) op de cursusprijs met een maximum van € 150,- per persoon per kalenderjaar. Pashouders kunnen zich zowel schriftelijk als via de website inschrijven en dienen een eenmalige machtiging voor de helft van het cursusbedrag af te geven. Zodra zeker is dat de cursus doorgaat, ontvangt u bericht van ons en verzoeken wij u langs te komen op een van onze secretariaten zodat uw ooievaarspas door de paslezer kan worden gehaald.

Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus of het hele lesjaar en bent u het volledige les-/cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het les-/cursusgeld vindt plaats indien u uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Bij een kortere termijn dan veertien dagen, doch vóór aanvang van de cursus, dient een verzoek tot restitutie schriftelijk, onder opgaaf van redenen, aan het bestuur te worden gericht. Is een cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.

Behalve in geval van annulering door Art-Mobile, wordt bij terugbetaling ten minste € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Annulering
Art-Mobile kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten ten minste één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het cursusgeld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling kan Art-Mobile eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur of de cursusprijs. Art-Mobile behoudt zich ook het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld

Als u tussentijds wilt/moet stoppen met de cursus of de les, moet u dat altijd schriftelijk doorgeven aan Art-Mobile. In principe blijft u betalingsplichtig.
Daarop zijn enkele uitzonderingen: bij verhuizing uit de regio Haaglanden (een uittreksel uit het bevolkingsregister naar Art-Mobile sturen) of ziekte (doktersverklaring noodzakelijk). Dan betaalt u tot de datum van binnenkomst van het bewijs of als de cursus nog niet begonnen is € 25,- administratiekosten. Als u opzegt vanwege gewijzigde werk/schooltijden (verklaring van school/werkgever inleveren) dan kijken we eerst of plaatsing op een ander tijdstip mogelijk is. Zonder één van de bovengenoemde uitzonderingen bent u het volledige lesgeld verschuldigd.

De prijzen zijn gebaseerd op deelname voor een schooljaar.

Bewijs van deelname
Bij plaatsing van een individuele les of een cursus, die het minimumaantal inschrijvingen heeft bereikt, en als uw betaling binnen is, ontvangt u een bewijs van deelname. Dit ontvangt u per e-mail als u bij inschrijving een mailadres hebt opgegeven en per post als u geen mailadres heeft. Dit bewijs van deelname geeft u toegang tot de cursus. Zonder een bewijs van deelname heeft u geen toegang tot een cursus of les.

Lesmateriaal
Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende les of cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij u in rekening worden gebracht, moet u rechtstreeks aan de docent vergoeden.

Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als de gegevens van de adressering niet juist blijken te zijn, worden wij daar graag van in kennis gesteld.

Klachtenregeling
Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij Art-Mobile, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U kunt uw klacht indienen op : info@art-mobile.nl

Rookverbod
In de gebouwen waarin lessen plaatsvinden mag niet worden gerookt.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.

Aansprakelijkheid
Art-Mobile stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door Art-Mobile of door het netwerk van Prins27 georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

N.B. Alle gegevens op deze website zijn vermeld onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.